پک تقویت قوای جنسی

پک تقویت قوای جنسی  

پذیرنده :

شرکت ایران زمین

قیمت :

۲۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال

پیش پرداخت :

۱۰٪

تعداد اقساط :

۶

هزینه ارسال تهران :

۶۰۰,۰۰۰ ریال

هزینه ارسال شهرستان :

۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

قهوه گانودرما سوپریم، عسل انگبین و خرمابار تقویتیپک تقویت قوای جنسی شامل قهوه گانودرما سوپریم، عسل انگبین و خرمابار تقویتی برای دوره دو ماهه بوده که در ادامه توضیحات هر محصول جداگانه ارائه می شود :

قهوه سوپریم با قارچ گانودرما و جنسینگ

کافه سوپریم با قارچ گانودرما یک قهوه کامل برای انرژی زایی در هر زمانی از روز است. این قهوه ملایم و طعم دار فواید کامل قهوه را داشته و خیلی راحت و سریع آماده می شود. بعلاوه، کافه سوپریم حاوی جینسینگ است که در همه جای دنیا بخاطر طعم و فواید آن مورد استفاده قرار می گیرد. گانودرما لوسیدوم دیگر ماده موجود در این قهوه هستند. این گنجینه سنتی آسیایی در آشپزی، تولید چای و سایر محصولات استفاده می شوند.

مواد تشکیل دهنده کافه سوپریم گانودرما :

قهوه : یکی از محبوب ترین نوشیدنی ها در دنیا. آماده کردن این قهوه طعم دار و لذیذ بسیار ساده است. شما می توانید کافه سوپریم با قارچ گانودرما با بسته بندی عالی را همیشه همراه داشته باشید. 

فیبر: هر بسته کافه سوپریم حاوی ۲gr فیبر است. کافه سوپریم قهوه ای با ترکیب گانودرما و فیبر طبیعی است. 

گانودرما لوسیدوم: که به آن قارچ رِیشی قرمز هم می گویند، و طعم ملایم آن طعم قهوه را عمیق تر کرده و فواید آن برای سلامت تقویت می شود. قارچ گانودرما حاوی تری ترپنوئیدها و اسیدهای آمینو ست. این قارچ ها آداپتوژن یا سازش زا هستند. گانودرما لوسیدوم هزاران سال در فرهنگ سنتی آسیای مورد استفاده قرارگرفته و معنی نام آن به زبان چینی قدرت معنوی است، اما ژاپنی ها به آن رِیشی به معنی پادشاه گیاهان می گویند. 

جینسینگ: این ماده یک طعم تُند و طبیعی به قهوه داده و بصورت طبیعی حاوی فیتوکمیکال هاست. جینسینگ پاناکس بیش از ۵۰۰۰ سال پیش در کوه های منچوری چین بخاطر قدرت جوان سازی مورد استفاده قرار می گرفت. 

خامه: طعم شیرین و خامه ای به کافه سوپریم می دهد.

فواید و اثرات کافه سوپریم گانودرما :

 • حاوی جینسینگ

 • حاوی گانودرما لوسیدوم ارگانیک

 • تقویت سیستم ایمنی بدن

 • پاکسازی و سم زدایی بدن

 • رفع انسداد در گردش خون

 • تقویت انرژی بدن

 • کاهش اشتها

 • کاهش وزن

 • چربی سوز

 • عضله ساز

 • رفع جوش و آکنه

 • رفع مشکلات پوستی

 • موثر بر پوست و مو

 • یبوست

 • پیشگیری از آلزایمر و پوکی استخوان

 • افزایش قوای جسمی

 • افزایش قوای جنسی

 • اسپرم ساز و موجب افزایش تحرک اسپرم برای ناباروری مردان می گردد

 • مناسب برای ریه و تنگی نفس

 • مناسب برای بیماریهای ریوی مثل برونشکتازی

 • مناسب برای بیماری اتوایمون (بیماری خودایمنی)

 • درمان جوش و آکنه، لکه های پوستی،

 • افزایش شادابی

ﻋﺴﻞ ﺑﮑﺮ ﮐﻮﻫﯽ دﮐﺘﺮ ﺑﯿﺰ

ﻋﺴﻞ ﺑﮑﺮ ﮐﻮﻫﯽ دﮐﺘﺮ ﺑﯿﺰ ﯾﮏ ﻋﺴﻞ ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻋﺴﻞ ﺑﮑﺮ ﮐﻮﻫﯽ از ﺷﻬﺪ ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه ﮔﯿﺎﻫﺎن و ﮔﻞ ﻫﺎی ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺳﻤﯽ در روﯾﺶ اﯾﻦ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺳﻢ ﭘﺎﺷﯽ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ دﻓﻊ آﻓﺎت آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ آﻓﺖ ﮐﺶ در ﮐﻨﺪوﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ،
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺴﻞ ﺑﮑﺮ ﮐﻮﻫﯽ دﮐﺘﺮ ﺑﯿﺰ ،از زﻣﺮه ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ارﮔﺎﻧﯿﮏ،در دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ارزش ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻی ﻏﺬاﯾﯽ دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻗﯿﻤﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ارﮔﺎﻧﯿﮏ،ﺗﻔﺎوت ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی دارﻧﺪ.
ﻋﺴﻞ ﺑﮑﺮ ﮐﻮﻫﯽ دﮐﺘﺮ ﺑﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﮐﻢ ﯾﺎب ﺗﺮﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ی ﻋﺴﻞ ﺧﺎﻟﺺ و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮر ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻃﻌﻢ و رﻧﮓ، ﺑﻮ و ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎ اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ ﻋﺴﻞ ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺴﻞ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺣﺮارت ﻣﻤﮑﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺼﻔﯿﻪ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ،ﺗﻤﺎﻣﯽ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ و اﻣﻼح و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﻔﯿﺪ ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﺴﻞ ﺑﮑﺮ ﮐﻮﻫﯽ دﮐﺘﺮ ﺑﯿﺰ ﺣﻔﻆ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

دارای ﻣﺠﻮز ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ و اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﺮان

خواص عسل بکر کوهی دکتر بیز:

 • کمک به رفع آلرژی

 • تقویت انرژی بدن

 • خواص عسل برای تقویت حافظه

 • خواص عسل در کاهش سرفه

 • کمک به بهبود خواب

 • کمک به رفع شوره سر

 • خاصیت عسل برای خراش‌ها و سوختگی‌ها

 • کمک به رفع تبخال

 • بازیابی رطوبت پوست

 • کمک به رفع رفلاکس اسید معده

 • خواص عسل برای تقویت سیستم ایمنی

 • کمک به گوارش بدن

 • خواص عسل برای درمان آکنه

 • افزایش میل جنسی

 • درمان مشکلات سینوسی

 • درمان عفونت‌ های قارچی

 • کمک به رفع بیماری‌ های لثه

 • عسل یک شیرین کننده طبیعی است، اما باید مراقب عسل مصنوعی باشید

 • خواص عسل برای درمان اگزما

 • فواید عسل برای تنظیم کلسترول خون

 • استفاده از عسل جهت خونسردی

 • کاهش مدت زمان اسهال

 • مبارزه با عفونت

 • منبع خوبی از آنتی اکسیدان ها

 • کمک به پیشگیری و مبارزه با سرطان

خرمابار تقویتی دکتر بیز

خرمابار تقویتی حاوی زنجبیل، رازیانه، بادرنجبویه و تعدادی دیگر از گیاهان موثر و مفید می باشد، که علاوه بر تقویت قوای جسمانی فواید بیشمار دیگری هم دارند. در نتیجه خرما بار تقویتی با داشتن تعداد زیادی از گیاهان موثر و مفید باعث تقویت قوای جسمانی می شود.

نحوه تولید و فرآوری خرمابار :

در تولید خرما بار طبیعی دکتر بیز از خرمای درجه یک استفاده می شود. کیفیت خرمای ورودی ابتدا توسط دستگاه های تمام اتوماتیک اروپایی کنترل شده و پس از تایید کیفیت، فرآیند ضدعفونی، پاستوریزاسیون، فرآوری و بسته بندی صورت می گیرد.

طی فرآیند تولید هیچگونه ماده افزودنی شیمیایی و ماده نگهدارنده به محصول اضافه نمی شود. محصول خرما بار دکتر بیز، حداقل تا یکسال پس از تولید، در داخل بسته بندی و در شرایط معمولی (جای خشک و دور از تابش مستقیم آفتاب) قابل نگهداری و مصرف است.

خواص شگفت انگیز خرما بار :

تمام خواص شگفت انگیز خرما در خرما بار دکتربیز محفوظ می ماند.

خرما حاوی ویتامین های B9 - B6 - A – C – B1 – B2 – B3 – B5 می باشد.

هر کدام از ویتامین های فوق کار خاصی در بدن انجام می دهند و با خوردن خرما بار دکتر بیز بخش عمده ای از نیازهای بدن به ویتامین های فوق تامین می گردد.

خرما بار دکتر بیز حاوی املاحی مانند پتاسیم – منیزیم – آهن – فسفر – سولفور- کلسیم – مس و …. می باشد.

منیزیم از تشکیل رادیکال های آزاد جلوگیری می کند.

پتاسیم باعث تنظیم فشار خون می شود.

آهن از کم خونی جلوگیری می کند.

فسفر موجود در خرما بار دکتر بیز باعث افزایش فعالیت سلول های مغزی شده و به استحکام استخوان ها کمک می کند.

قند موجود در خرما از نوع فروکتوز بوده که انرژی زا می باشد و با توجه به میزان انرژی موجود در هر ۲۰ گرم خرما بار که معادل ۶۰ کیلو کالری می باشد، می تواند نیاز به انرژی روزانه کودکان، ورزشکاران و سالمندان را تامین کرده و میان وعده ای مناسب برای تمام سنین به شمار رود.

زنجبیل : زنجبیل سیستم ایمنی بدن را به واسطه کاهش رادیکال های آزاد تقویت می کند. همچنین، این گیاه گردش خون در بدن را بهبود می بخشد، التهاب را کاهش می دهد، گوارش را بهبود می بخشد، سطوح قند خون را عادی می سازد، با تهوع مبارزه و اشتها را تنظیم می کند، و سوزش سر دل و نفخ را تسکین می دهد.

گياه شويد : نتايج یک مطالعه نشان مي‌دهد كه شويد مي‌تواند به عنوان يكي از گیاهان دارویی مفيد و مؤثر در هيپرليپيدمي مورد استفاده قرار گيرد.

رازیانه : که با نام های ازیانه، بادیانه یا بادیان نیز معروف است، این گیاه حاوی اثرات آنتی اکسیدانی بالایی می باشد.

بادرنجبویه : گیاهی ازخانواده نعنا است که دارای خواص آرامش بخش، اشتها آور و ضدنفخ است. 

مزایای خرما بار تقویتی دکتر بیز :

 • سبب کنترل اشتها شده

 • موجب بازیابی توان ذهنی و عضلانی می شود

 • خاصیت ملین دارد و روده ها را پاکسازی می کند

 • موثر در رفع ناراحتی روده

 • دارای فیبر و مواد معدنی ضروری

 • کاهش سطح کلسترول و تری گلیسیرید

 • جلوگیری از بیماری آلزایمر

 • کنترل قند خون

 • جلوگیری از بیماری های قلبی و تقویت عملکرد بدن

 • کمک به بهبود و تقویت روحیه

 • کاهش اضطراب و استرس

 • تقویت قوای جسمانی

  شامل 1 افزایش میل جنسی آقایان و بانوان

  2 افزایش قدرت باروری

  3 افزایش اسپرم

  4 درمان زود انزالی

  5 متعادل کردن تخمک گذاری بانوان

  6 بالابردن سطح ایمنی بدن